Prelegenci

 

prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel

Lekarz, embriolog, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1962 r.). Od uzyskania dyplomu, aż do czasu przejścia na emeryturę, w roku 2012, zatrudniony w Katedrze Histologii i Embriologii WAM - następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dr n. med. – 1969 r., dr hab. – 1974 r., profesor. – 1983 r. Kierownik Katedry Histologii i Embriologii 1991 -2010 r. Autor 130 prac naukowych, dwóch podręczników embriologii :

- H. Bartel. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie-PZWL, Warszawa, Wyd. V – 2012 r.,

- H. Bartel. Embriologia medyczna. Podręcznik Ilustrowany. Wydawnictwo Lekarskie –PZWL, Warszawa, Wyd. I -2009 r.

oraz współredaktor pierwszego tłumaczenia na język polski znanego w świecie podręcznika Keith Moore „Before we are born”, a także autor licznych rozdziałów dotyczących embriologii i teratologii w podręcznikach innych autorów. Funkcje akademickie w WAM: dziekan Wydziału Lekarskiego, prorektor ds. Organizacyjnych, prorektor ds. Nauki. Od 2010 r. dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Członek Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN i prezes Klubu Akademickiego przy PAN w Łodzi. Członek Komisji Embriologii i Morfologii Polskiej Akademii Umiejętności. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Ekspert-konsultant opracowań popularno-naukowych na temat rozwoju prenatalnego człowieka :

 - w internecie - WWW.mamazone.pl - animacja „Kalendarz ciąży. Tydzień po tygodniu” (opracowanie na podstawie podręcznika „Embriologia”),

-  serii wydawniczej „Moje Dziecko”.

prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska

Prof. UMCS, psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych m.in. „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej ",„Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Podstawy neuropsychologii klinicznej”, artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi. Prywatnie kocha koty (wszystkie, a zwłaszcza pięć swoich: Lemisława, Przybysza, Melanię, Wojtka i Kanapkę), jazz oraz góry o każdej porze roku.

 

dr med. Seweryna Konieczna

Dr nauk medycznych, lekarz neurolog, historyk medycyny, magister filologii polskiej, wieloletni nauczyciel akademicki. Ukończyła studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku i studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Całe swoje życie zawodowe związała z Akademią Medyczną w Gdańsku – obecnie Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Powołanie medyczne realizuje jako neurolog w Klinice Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast pasje humanistyczne w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych tej samej uczelni. Jest członkiem Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Jest od wielu lat konsultantem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz diagnostą FAS. Autorka wielu książek i publikacji na temat historii medycyny i neurologii. Propagator wkładu polskich naukowców w naukę światową.

dr Teresa Jadczak - Szumiło

Psycholog, doktor nauk społecznych. Ukończyła studia psychologiczne na SWPS w Warszawie i Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Praca doktorancka dotyczyła diagnostyki dzieci z FASD i była wykonana we wspólnym projekcie badawczym w z prof. Andrzejem Urbanikiem z Katedry Radiologii CM UJ w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii na UMCS W Lublinie. Jest psychologiem aktywnym w praktyce klinicznej. Prowadzi prywatną poradnię dla dzieci z problemami wczesnorozwojowymi i ich rodzin ITEM - Centrum Psychologiczne. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej  (neuropsychologia rozwojowa) dzieci we wczesnym okresie rozwoju. Opracowała autorski program terapii dla dzieci porzuconych w zakresie regulacji przywiązania. Pracuje z rodzicami adopcyjnymi nad rekonstrukcją systemu przywiązania w sytuacji adopcji. Prowadzi działalność edukacyjną w obszarach neurorozwoju dziecka, traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń przywiązania. Od 1995r ekspert PARPA ds. Socjoterapii i FASD, a w latach 2004-2016 odpowiadała za programy merytoryczne z zakresu pomocy psychologicznej w Fundacji EY. Główne obszary zainteresowań zawodowych to: neuropsychologia rozwojowa dzieci i powiązania pomiędzy układem nerwowym a rozwojem człowieka. Nagrodzona nagrodą ministra Pracy i Polityki Społecznej w 1996 roku za nowatorskie osiągnięcia w pomocy społecznej, a w roku 2008 nagrodzona nagrodą ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia badania diagnostyczne dzieci z FASD. Jest autorką prac: Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Problemy psychologiczne dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych i artykułów naukowych.

 

dr med. Krzysztof Liszcz

Dr n. med., psychiatra, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1975) w Łodzi.W latach 1983 – 1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu, ordynator oddziału. Od roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”. W latach 2001 – 2015 pracował w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993-2010). Od roku 2001 zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Ojciec adopcyjny i zastępczy czworga dzieci, założyciel Pracowni Edukacyjnej – Aksjomat. Nagrodzony min. : Nagrodą Fundacji POLCUL (2005). Wspólnie z Żoną Katarzyną : Orderem „ Ecce Homo” (1998), wspólnie z Żoną - Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem zasługi RP. Stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. Członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Fides et Ratio”. W latach 2006 – 2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA d.s. kampanii „Ciąża bez alkoholu”, wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

mgr Małgorzata Tomanik 

Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo –Wychowawczą na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 27 lat mieszka i pracuje zawodowo w Kanadzie. Ukończyła tam kursy w zakresie nauczania dorosłych na Uniwersytecie w Wiktorii, w Brytyjskiej Kolumbii. Uzyskała certyfikaty w następujących dziedzinach: zaburzenia psychiczne a upośledzenia rozwojowe, rozwój emocjonalny u dzieci i młodzieży specjalnej troski, modyfikacja zaburzeń w zachowaniu oraz praca z dziećmi i młodzieżą z FASD, ich rodzinami oraz zespołami terapeutyczno-opiekuńczymi. Prowadzi własną praktykę konsultacyjną Parenting Paradigm. W roli Konsultanta Rodzinnego specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i nastolatkami oraz z ich rodzinami, wychowawcami i nauczycielami. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu trudności związanych z codziennymi kłopotami wychowawczo-opiekuńczymi dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia; wspomaganiu dorosłych w rozumieniu przyczyn trudnych zachowań jak i wspieraniu ich w pomaganiu dzieciom i młodzieży w odnalezieniu własnej drogi. Pracuje również jako FASD Key Worker (Pracownik Kluczowy) dla Fraser Valley Child Development Centre in Abbotsford, BC. W roli Pracownika Kluczowego, pracuje z rodzicami i opiekunami wychowującymi dzieci i młodzież z FASD. Wspiera dorosłych w rozumieniu FASD jako zaburzenia rozwojowego powstałego na skutek uszkodzenia mózgu przez alkohol w okresie prenatalnym. Ponadto, prowadzi warsztaty dla dorosłych: rodziców i opiekunów, nauczycieli, pracowników socjalnych, policji oraz pracowników służby zdrowia psychicznego na tematy odnośnie rozwoju dzieci, rozwiazywania trudnych zachowań, wychowywania i opiekowania się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi i upośledzeniami rozwojowymi łącznie z FASD.

dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka

Psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny. W ramach prowadzonej praktyki lekarskiej zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 roku pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (MOPS Gdynia), a od roku 2010 wraz z psychologiem Anną Piaskowską tworzy zespół diagnozujący uszkodzenia ze spektrum FASD. 

 

mgr Anna Piaskowska

Psycholog, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie. Współtworzyła pierwszy w województwie pomorskim Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Dzieci z FASD i Ich Rodziców w Gdyni (obecnie Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Gdyni). Posiada  wiedzę i doświadczenie w zakresie psychotraumatologii ogólnej, specjalistycznej oraz rodzinnej. Ukończyła w 2010 roku szkolenie organizowane przez PARPA z zakresu pracy z dzieckiem z FASD oraz uzyskała w 2015 roku certyfikat dotyczący diagnostyki dzieci z FASD. Od 201 roku wraz z dr n.med. Agatą Cichoń – Chojnacką prowadzi działania na rzecz dzieci z FASD. Posiadaa doświadczenie w zakresie: diagnozy psychologicznej dzieci w kierunku FASD,  prowadzenia grup wsparcia i grup psychoedukacyjnych dla opiekunów zastępczych, rodziców biologicznych i adopcyjnych (CDiT FASD w Gdyni, PCPR Wejherowo, PCPR Kartuzy), pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej (województwo pomorskie), pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, prowadzenia grup szkoleniowo – superwizyjnych dla opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej w zakresie pracy z dzieckiem z traumą wczesnodziecięcą, prowadzenia indywidualnych konsultacji wspierających dotyczących opieki nad dzieckiem z FASD dla rodziców i opiekunów zastępczych.

 

mgr Ewa Olewicz 

Absolwentka psychologii i i logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. uzyskała Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Ukończyła Szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin ( I i II stopnia ) organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest certyfikowanym diagnostą FASD – certyfikat CM UJ i PARPA. W Ośrodku pracuje terapeutycznie prowadząc terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Jest również Koordynatorem projektu pomocy dzieciom z FASD i ich opiekunom. Współautorka publikacji „Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej: raport z badań” w „Adolescencja: wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne” pod red. Wioletty Radziwiłłowicz i Anny Jarmołowskiej.

 

mgr Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada specjalizację w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi. Jest certyfikowanym diagnostą FASD – certyfikat CM UJ i PARPA. Pracuje terapeutycznie prowadząc terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Od wielu prowadzi również wykłady i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Posiada certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wydany przez ORE. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par. 

       Copyright ©2018 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, All Rights Reserved.